• Studentské práce
  • Studentské práce
  • Studentské práce

Studentské práce

Společnost BETOTECH. s.r.o. spolupracuje s Technickými univerzitami ČVUT v Praze a VUT v Brně při výuce studentů. Řada studentů již absolvovala praktickou část bakalářské nebo diplomové práce v laboratořích Beroun, Brno a Most.

Práce 1 - Michal Haase „Kontrola kvality při výrobě cementu“ 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o cementu, jeho klasifikaci dle normy, výrobě a metodách zkoušení vlastností. Experimentální část je věnována nestandardním zkouškám cementu, (zkouška konzistence a obsahu vzduchu v čerstvé maltě tlakovou metodou) a zhodnocení jejich možného použití pro určování jakosti cementu. Výsledky standardního rozboru vlastností cementu ke kontrole jakosti z cementárny jsou vyhodnoceny a uvedeny společně s výsledky nestandardních zkoušek.

BP Michal Haase - stáhnout zde

Práce 2 – Petr Janoušek  „Vliv obsahu vzduchu v čerstvém a ztvrdlém betonu na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti, zejména na modul pružnosti, pevnost a tvrdost“

Bakalářská práce se zabývá simulací reálné výroby provzdušněného betonu s různým obsahem provzdušňovacích přísad. Experimentální část je soustředěna zejména na měření obsahu vzduchu v čerstvém a ztvrdlém betonu při stabilním množství vybraných složek v receptuře. Výsledky jsou vztaženy k referenčnímu (neprovzdušněnému) betonu. Při výrobě čerstvého betonu bylo prováděno vzorkování a zkoušky konzistence (ČSN EN 12350), následně pak zkoušky objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku (ČSN EN 12390), statického modulu pružnosti (ČSN ISO 6784), stanovení charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu (ČSN EN 480-11) a stanovení tvrdosti – nedestruktivní stanovení pevnosti betonu v tlaku (ČSN EN 12504-2, ČSN 73 1373). Téma bakalářské práce vzniklo na přímý požadavek z praxe.   

BP Petr Janoušek - stáhnout zde

Práce 3 – Jan Veselý „Statický modul pružnosti betonu v závislosti na vodním součiniteli a použití superplastifikátoru“

Obsahem diplomové práce je posouzení vlivu vodního součinitele a použitého superplastifikátoru na statický modul pružnosti. Dále diskuse skutečně zjištěných hodnot statického modulu pružnosti s hodnotami uvedenými v tabulkách návrhových norem.

DP Jan Veselý - stáhnout zde

 

Máte dotaz nebo potřebujete poradit?

Napište nám, ozveme se zpět.

Captcha Image