PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.betotech.cz je společnost BETOTECH, s.r.o. se sídlem Beroun 660, Beroun, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46702, IČ: 25066153, DIČ: CZ25066153, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na www.betotech.cz, včetně designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení a textu, na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé").

Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.betotech.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto www stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Další informace Vaše důvěra je pro nás důležitá, rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se používání webu www.betotech.cz. Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu bt.beroun@betotech.cz.

© BETOTECH, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost BETOTECH, s.r.o. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.betotech.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

BETOTECH, s.r.o. (provozovatel těchto stránek) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (např.: stisk tlačítka „Přihlásit" ve formuláři) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osobní údaje jsou údaje o osobních a podstatných okolnostech určitého nebo určitelného jednotlivce. Mezi ně patří informace jako např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo datum narození. Informace, které přímo nesouvisejí s vaší skutečnou totožnosti, např. oblíbené internetové stránky nebo počet uživatelů stránek, nepředstavují osobní údaje. Na těchto internetových stránkách jsou osobní údaje shromažďovány pouze v technicky nezbytné míře. Shromážděné údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani předávány třetím osobám z jiných důvodů.

V níže uvedeném prohlášení je poskytnut přehled toho, jak tuto ochranu zaručujeme a jaký druh údajů je shromažďován k jakému účelu. Zpracování údajů na těchto internetových stránkách BETOTECH automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru. Mezi ně patří:
  • typ/verze prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • odkazující URL adresa,
  • název hostitelského počítače, který ke stránkám přistupuje,
  • čas požadavku serveru.
BETOTECH nemůže tyto údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud vámi nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace.

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Google pak použije tyto informace k hodnocení způsobu, jakým internetovou stránku používáte, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících se stránkou a používáním internetu. V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Můžete odmítnout ukládání cookies tak, že vyberete vhodné nastavení ve svém vyhledávači; je ale nutné mít na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek dáváte i souhlas se zpracováním dat shromážděných o vás tímto způsobem společností Google k účelům uvedeným výše. Povolení shromažďovat a uchovávat data službou Google Analytics může být kdykoli v budoucnu zrušeno s pomocí rozšíření prohlížeče, které je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tyto internetové stránky navíc využívají anonymní funkci pro IP adresu, aby bylo zajištěno její možné zpracování pouze společností Google ve zkrácené podobě tak, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s jednotlivcem.

Využívání a zpřístupňování osobních údajů

Vámi zpřístupněné osobní údaje využíváme výhradně pro účely technické správy internetových stránek a plnění vašich přání a požadavků, tedy k odezvě na vaše dotazy. Vaše osobní údaje nebudou předány, prodány ani jinak přeneseny třetím osobám, ledaže je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo jste s takovými činnostmi výslovně souhlasili.

Cookies

Některé internetové stránky využívají tzv. soubory cookies. Jejich účelem je zajistit vyšší uživatelskou přívětivost, efektivnost a bezpečnost při používání internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou evidovány v počítači a ukládány v prohlížeči. Většina souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Tyto soubory se po ukončení návštěvy stránek automaticky odstraní. Soubory cookies nepoškozují váš počítač ani neobsahují viry. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookies na pevném disku, můžete odpovídajícím způsobem nastavit svůj prohlížeč.

Novinky - newsletter

Pokud si přejete odebírat Novinky nabízené na internetových stránkách, bude nutné nám předložit platnou e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, zda jste majitelem této e-mailové adresy nebo její majitel souhlasí se zasíláním novinek. Nejsou shromažďovány žádné další údaje. Souhlas s uložením vašich dat a e-mailové adresy a také jejich používáním pro účely zasílání zpravodaje lze kdykoli odvolat.

Zabezpečení

V rámci správy našich internetových stránek jsme přijali technická a organizační opatření na ochranu vašich dat před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem třetích stran, ztrátou, odstraněním a pozměněním. Tuto ochranu neustále zdokonalujeme v souladu s technickým pokrokem.

Právo na informace

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a provozovatel údaje odstraní. Máte právo kdykoli získávat informace o údajích, které se vás týkají, jejich zdrojích a příjemcích a účelu, ke kterému jsou ukládány.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá, takže rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které se nevztahuje toto prohlášení o ochraně soukromí, nebo požadujete podrobnější informace o jakékoli záležitosti, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu bt.beroun@betotech.cz.

© BETOTECH, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.